20 sie 2015

Enancjomery w neuropsychofarmakologii na przykładzie escytalopramu

Od wyłonienia się stereochemii jako dziedziny chemii organicznej zaczęto zdawać sobie sprawę, że również w farmakoterapii istnieją leki, pozornie identyczne, jeśli chodzi o właściwości chemiczne i fizyczne, choć w rzeczywistości różniące się aktywnością farmakologiczną. Enancjomery, bo o nich będzie mowa, mogą różnić się farmakodynamiką, farmakokinetyką oraz profilem działań niepożądanych. Zastosowanie syntezy enancjoselektywnej (asymetrycznej) dało nowe możliwości tworzenia określonych enancjomerów, a enancjoseparacja pozwoliła na rozdział mieszanin racemicznych istniejących już związków na poszczególne enancjomery, otworzyło to nowe perspektywy na skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie określonych schorzeń. Te implikacje są oczywistą konsekwencją faktu, iż organizm ludzki cechuje pewna stereoselektywność. Dotyczy to kanałów jonowych, enzymów i receptorów. Nadmienić należy, że pojęcia konfiguracji absolutnej i skręcalności optycznej są różnymi właściwościami enancjomerów, nie zawsze ze sobą korelującymi.
Zastosowanie enancjomerów daje możliwość stosowania mniejszych dawek, zwiększenia skuteczności pojedynczej dawki, uniknięcie interakcji lekowych i toksyczności nieaktywnych enancjomerów i metabolitów. Działanie farmakologiczne racematu jest wypadkową działania poszczególnych enancjomerów, nierzadko konkurujących ze sobą w trakcie łączenia z określonymi miejscami docelowymi.
Przykładami leków psychotropowych występujących w postaci równomolowej mieszaniny enancjomerów (racematu) są: tiorydazyna, trimipramina, mianseryna, mirtazapina, wenlafaksyna, milnacypran, reboksetyna oraz leki z grupy SSRI (fluoksetyna, fluwoksamina, cytalopram). Enancjomery powyższych związków różnią się między sobą między innymi powinowactwem do receptorów oraz zdolnością inhibicji izoenzymu cytochromu P-450. Na przykład, enancjomer S mianseryny jest silniejszym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny, wykazuje większe powinowactwo do autoreceptorów α2-noradrenalinowych i serotoninowych, z wyjątkiem receptora 5-HT3, w porównaniu z enancjomerem R. Natomiast metabolizm wenlafaksyny jest zależny od stężenia leku w surowicy: przy niskim stężeniu wenlafaksyny enancjomer S jest metabolizowany przez izoenzym CYP 2D6 w większym stopniu niż enancjomer R, przy wysokim stężeniu leku sytuacja jest odwrotna.
Wszystkie leki z grupy SSRI posiadają chiralną strukturę, z czego fluwoksamina, fluoksetyna i cytalopram są mieszaninami racemicznymi, a paroksetyna, sertralina i escytalopram są enancjomerami. W przypadku fluoksetyny enancjomery S i R oraz enancjomer S norfluoksetyny (metabolit fluoksetyny) jednakowo silnie blokują wychwyt zwrotny serotoniny (poprzez inhibicję SERT) oraz różnią się okresem półtrwania. R-fluoksetyna jest jedynym agonistą receptora 5-HT2C
Najbardziej znamiennym przykładem zastosowania tylko jednego enancjomeru w psychiatrii jest enancjomer S cytalopramu – nazwany, po prostu, escytalopramem. Badania dowiodły istnienie istotnych różnic w farmakodynamice obydwu enancjomerów cytalopramu, co ma swoje implikacje – głównie wyższą selektywność i siłę hamowania SERT. Poniżej znajdują się wzory strukturalne obydwu enancjomerów:


Ludzki transporter serotoniny (SERT) posiada dwa miejsca wiązania się z lekami z grupy SSRI, miejsce ortosteryczne, którego agonistami są wszystkie leki z tej grupy, oraz miejsce allosteryczne, z którym łączy się głównie escytalopram oraz słabo paroksetyna. Escytalopram, w przeciwieństwie do enancjomeru R, jest również allosterycznym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (ASRI) - łącząc się z transporterem serotoniny (SERT) w miejscu allosterycznym modyfikuje jego strukturę przestrzenną ułatwiając kolejnym cząsteczkom leku łączenie się z nim w miejscu ortosterycznym (poprzez zmianę struktury konformacyjnej kompleksu SERT-escytalopram) i zmniejsza dysocjację samego siebie z tego miejsca. Natomiast w przypadku podania racematu, enancjomer R cytalopramu hamuje łączenie się escytalopramu z SERT w miejscu allosterycznym działając w nim wobec niego antagonistycznie, przyspieszając również jego metabolizm, stąd wynika konieczność stosowania dwukrotnie wyższych dawek racematu, w porównaniu do escytalopramu oraz mniejsza sumaryczna aktywność blokowania transportera, co przedkłada się przede wszystkim niższą aktywność farmakologiczną. Powinowactwo escytalopramu do SERT w miejscu ortosterycznym jest około 35-krotnie większe niż R-cytalopramu i 5-krotnie większe w miejscu allosterycznym. Nadmienić należy również, że siła hamowania SERT (wartość Ki dla miejsca ortosterycznego SERT) przez escytalopram, która jest niższa niż paroksetyny, nie jest wyznacznikiem skuteczności przeciwdepresyjnej leku (w przypadku porównywania silnego i słabego inhibitora SERT, którym jest paroksetyna), przy tym samym stopniu okupacji SERT escytalopram powoduje większy wzrost pozakomórkowego stężenia serotoniny niż paroksetyna. Powyższy, unikatowy w tej grupie leków, mechanizm działania escytalopramu manifestuje szybsze o ok. 50%, bardziej selektywne działanie oraz, co najważniejsze, wyższą skuteczność przeciwdepresyjną i przeciwlękową.
Poniższy obrazek przedstawia negatywny wpływ działania R-cytalopramu na kompleks SERT-escytalopram:


Po 6 h od podania 10 mg S-cytalopramu i 20 mg R-cytalopramu okupacja SERT śródmózgowia wynosiła kolejno 80% i 65%, a po 54 h 63% i 49%. Escytalopram czterokrotnie silniej zwiększał aktywność neuronów serotoninowych jąder szwu, a efekt ten był zmniejszany przez R-cytalopram, podobna sytuacja dotyczyła zwiększania stężenia serotoniny w korze czołowej i hipokampie, które występowało szybciej po podaniu escytalopramu. Ponadto escytalopram zwiększał szybkość proliferacji neuronów i powodował wzrost cytogenezy w zakręcie zębatym hipokampa o 57%, po 2 tygodniach stosowania, a efekt ten był hamowany przez R-cytalopram. Escytalopram, w przeciwieństwie do R-cytalopramu, zwiększał również ostrzał neuronów dopaminowych pola brzusznego nakrywki oraz nasilał transmisję sygnałów przez neurony piramidowe w korze czołowej poprzez receptory NMDA. Escytalopram jest również silniejszym agonistą receptorów σ-1 opioidowych (Ki = 100-150 nm), co przekłada się głównie, choć nie tylko, na działanie neuroprotekcyjne, powodując min. poprawę funkcji kognitywnych. Powyższe, istotne zmiany adaptacyjne powodują wyższą i szybszą odpowiedź przeciwdepresyjną escytalopramu.
Poniższy obrazek przedstawia wzrost poziomu pozakomórkowego stężenia serotoniny w korze przedczołowej szczurów po podaniu escytalopramu, paroksetyny i sertraliny (przy tym samym, procentowym stopniu okupacji SERT):


Poniższy obrazek przedstawia procentowy wzrost ostrzału jąder szwu przez serotoninę po podaniu SSRI (kolumny jasne), a następnie podaniu R-cytalopramu (kolumny siwe) świadczący o powinowactwie escytalopramu i paroksetyny do SERT w miejscu allosterycznym:


Poniższy obrazek przedstawia procentową okupację SERT poszczególnych części mózgu (po podaniu 10 mg escytalopramu - stan stacjonarny) w funkcji stężenia leku w osoczu (DRN - jądra szwu, Caudate - jądro ogoniaste, Thalamus - wzgórze, Putamen - skorupa):


Poniższy obrazek przedstawia okupację SERT po podaniu: escytalopramu 10 mg: a) jednorazowo, b) przewlekle. Szczególnie okupowane obszary to kolejno: jądro podstawne, wzgórze i śródmózgowie:


Poniższy obrazek przedstawia zmniejszenie ilości somatoendrycznych autoreceptorów 5-HT1A w poszczególnych częściach mózgu po przewlekłym podawaniu escytalopramu 10 mg (trójkąty zielone) oraz przed jego podaniem (trójkąty czerwone), świadczące o downregulacji tych receptorów:


Poniższa tabela przedstawia siłę hamowania (powinowactwo) leków z grupy SSRI do poszczególnych transporterów (dla SERT w miejscu ortosterycznym) dla 3H-cytalopramu:


Poniższy obrazek przedstawia korelację pED50 (pIC50), czyli siłę inhibicji SERT, z działaniem serotoninergicznym (Hyttel et al. (1992)). Ukazuje on, że escytalopram, mimo nieznacznie niższej wartości inhibicji SERT (IC50), w porównaniu do paroksetyny, wykazuje silniejsze działanie serotoninergiczne:


Poniższy obrazek przedstawia procentowy stopień okupacji SERT przez, kolejno, escytalopram i cytalopram, po podaniu dawki jednorazowej oraz dawek wielokrotnych:


Poniższa tabela przedstawia wybrane parametry farmakodynamiczne i farmakokinetyczne dwóch enancjomerów cytalopramu (dla tych samych ligandów):


Poniższy obrazek przedstawia miejsce wiązania escytalopramu z SERT w miejscu ortosterycznym (w tzw. kieszeni):Poniższe obrazki przedstawiają sposób wiązania escytalopramu z SERT w miejscach ortosterycznym i allosterycznym:
Poniższy obrazek przedstawia rodzaj oddziaływań międzycząsteczkowych występujących w kompleksie SERT-escytalopram w miejscu ortosterycznym:


Poniższy obrazek przedstawia miejsce wiązania escytalopramu z SERT w miejscu ortosterycznym (żółty model kulkowy escytalopramu), aminokwasy SERT wiążące escytalopram w miejscu allosterycznym (kolor czerwony) oraz aminokwasy SERT zaangażowane w oddziaływanie hydrofobowe pomiędzy miejscem ortosterycznym i allosterycznym, stabilizujące kompleks SERT-escytalopram (dla miejsca ortosterycznego):


Escytalopram jest zarejestrowany w Polsce jako lek w leczeniu depresji, lęku uogólnionego, lęku napadowego (panicznego), w tym z agorafobią, fobii społecznej oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Dawki zwykle stosowane to 5-20 mg na dobę w jednej dawce.
Escytalopram, w porównaniu do innych leków z grupy SSRI jest lekiem bezpieczniejszym oraz wykazuje wyższą skuteczność przeciwdepresyjną i przeciwlękową, co potwierdza, przytoczona w poprzednim poście, metaanaliza dokonana przez Cipriani et al., do której link znajduje się poniżej:

psyberspace.com.au/handouts/cipriani.pdf

Interpretując wyniki badań i analiz escytalopramu uwzględnić należy fakt, że spora część z nich jest sponsorowana przez producenta oryginalnego leku (zawierającego escytalopram) firmę Lundbeck:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4802698/pdf/JMAHP-3-26776.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335054/pdf/pone.0035219.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3520785/pdf/1741-7015-10-142.pdf

Poniżej znajduje się analiza dotycząca skuteczności przeciwdepresyjnej escytalopramu dokonana przez autorów należących do niezależnej organizacji non-profit Cochrane:


http://www.cochrane.org/CD006532/DEPRESSN_escitalopram-versus-other-antidepressive-agents-depressionLiteratura:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC314378/pdf/i1523-5998-004-01-0020.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3779002/pdf/cap.2012.0023.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164382/pdf/emss-57800.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923415/pdf/10.1177_0269881109349835.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3526882/pdf/ppa-6-853.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056172/pdf/ndt-7-039.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829184/pdf/CroatMedJ_51_0061.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4047306/pdf/yic-29-185.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060933/pdf/ml5000806.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3816534/pdf/nihms43816.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1413963/pdf/20060300s00007p122.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2655080/pdf/NDT-3-455.pdf
http://jpet.aspetjournals.org/content/327/3/982.full.pdf
http://jpet.aspetjournals.org/content/327/3/991.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5226304/pdf/jove-117-54792.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7843.2006.pto_295.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-4159.2004.02835.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/sj.bjp.0706108/pdf
http://www.nature.com/mp/journal/v14/n11/pdf/mp200835a.pdf
http://www.jbc.org/content/285/3/2051.full.pdf
http://dnp.ku.dk/news/openaccesspapers/2014/november/Jacobsen_JPR_et_al.__Psychopharmacology.2014.231_23_4527-40.pdf
http://bjp.rcpsych.org/content/bjprcpsych/189/3/264.full.pdf
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ml5000806
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Dudczak/publication/24278283_Differences_in_the_dynamics_of_serotonin_reuptake_transporter_occupancy_may_explain_superior_clinical_efficacy_of_escitalopram_versus_citalopram/links/0912f508ab82307478000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Connie_Sanchez/publication/256067218_The_Discovery_of_Citalopram_and_its_Refinement_to_Escitalopram/links/56df2d1608ae979addef5493.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Valuck/publication/240635687_Selective_Serotonin_Reuptake_Inhibitors_A_Class_Review/links/0c96052a779c84ab8b000000.pdf
http://ac.els-cdn.com/S1347861314000176/1-s2.0-S1347861314000176-main.pdf?_tid=fb86e6ae-85ac-11e6-a7dd-00000aacb361&acdnat=1475089048_e274bb6f6b61c1af83328f56c146bd21

2 komentarze: